Borgermøde omHøjhastighedsjernbane 15. aug


Billedresultat for højhastighedstog
Den offentlige høring af projektet forløber frem til primo september måned, og der vil blive afholdt tre borgermøder om projektet i sidste halvdel af august måned. Møderne afholdes bl.a. i Ejbyhallen mandag d. 15. august kl. 19-21

Vejdirektoratet offentliggør VVM-redegørelse for ny jernbane over Vestfyn: Vejdirektoratet har afsluttet undersøgelsen af en ny 35 km lang højhastighedsjernbane mellem Odense V og Kauslunde. Undersøgelsen omfatter en ny jernbane i en korridor langs med Fynske Motorvej, og i alt tre forskellige løsninger er undersøgt.

04. juli 2016
​En ny jernbane langs motorvejen vil være 4 km kortere end den nuværende jernbane over Vestfyn og vil gøre det muligt for persontog at køre op til 250 km/t på strækningen, hvis dette behov måtte vise sig.

Placering af den nye jernbane i en korridor samme med motorvejen betyder, at påvirkning af miljøet og naturen (støj m.v.) er mindre, end hvis motorvejen og jernbanen ligger længere fra hinanden.
 
Den ny bane vil være med til at øge banekapaciteten på Vestfyn. Der vil i fremtiden kunne ske en smidig trafikafvikling af persontog, regionaltog og godstog på en af landets mest trafikerede togstrækninger mellem Jylland, Fyn og Sjælland. Det er til gavn for passagererne i lands- og regionaltogs-trafikken.
   
”En ny jernbane langs motorvejen er primært tænkt til persontog, men jernbanen er teknisk udformet sådan, at godstog kan benytte jernbanen i de tidsrum på døgnet, hvor der er ledig kapacitet f.eks. nattimerne,” udtaler planlægningsdirektør i Vejdirektoratet Helga Theil Thomsen.
 
Linjeføringer Vestfyn.jpg

Tre mulige linjeføringsforslag for øget banekapacitet på Vestfyn 
Undersøgelsen omfatter tre alternative linjeføringer af jernbanen. Jernbanen skal under alle omstændigheder krydse over eller under motorvejen. Forskellen på de tre løsninger er blandt andet, at de krydser motorvejen forskellige steder, og der er dermed også forskel på, om jernbanen primært forløber nord for motorvejen, syd for motorvejen eller som en kombination med krydsning af motorvejen ca. midtvejs på strækningen.
 
Nord for motorvejen ligger i forvejen en stor naturgastransmissionsledning, som på en længere strækning skal flyttes, hvis jernbanen placeres nord for motorvejen. Syd for motorvejen findes tilsvarende el-transmissionsledninger, som på to strækninger skal flyttes, hvis jernbanen placeres syd for motorvejen.
 
”En fælles korridor til transportinfrastruktur kan give en række fordele, da man ved at placere anlæggene tæt på hinanden begrænser indgrebet i landskabet og undgår at genere flere naboer end højest nødvendigt. Men til gengæld er det en ret kompleks opgave at få indpasset en jernbane i en smal korridor sammen med de øvrige infrastrukturanlæg. Ud over flytning af naturgas og højspændings-ledninger må de fleste tilslutningsanlæg langs motorvejen også ombygges for at give plads til jernbanen,” fortsætter Helga Theil Thomsen.
 
På grund af større omkostninger til at flytte højspændingsledninger og naturgas-ledningen er Forslag Nord det dyreste af de tre alternativer. Forslag Syd er den billigste løsning og kombinationen af Nord og Syd ligger omkostningsmæssigt imellem de to andre forslag. 
Alle tre forslag har et lavere anlægsoverslag end beregnet i tidligere undersøgelser af projektet, der var på ca. 4,9 mia. kroner.
 
Ny offentlig høring af VVM-redegørelsen
Resultatet af de seneste to års miljøundersøgelser er nu offentliggjort i en sammenfattende VVM-redegørelse samt i to baggrundsrapporter og et betydeligt antal tekniske notater. Alt det skriftlige materiale findes på projektets hjemmeside på vejdirektoratet.dk/vestfyn og den sammenfattende VVM-rapport findes desuden i en trykt udgave, som kan hentes på hovedbibliotekerne i Middelfart, Assens og Odense Kommune fra den 18. juli 2016.
 
På projektets hjemmeside findes desuden detaljerede kort, som viser hvilke konsekvenser de tre forskellige forslag kan få for ejendomme langs linjeføringerne, herunder også de støjmæssige konsekvenser.
 
Det er vigtigt for Vejdirektoratet, at borgere, kommuner m.fl. får mulighed for at give deres holdning til kende til VVM-undersøgelsen og linjeføringsforslagene. 
 
Efter den offentlige høring vil der blive udarbejdet et samlet høringsnotat og en indstilling, der sammen med VVM-undersøgelsen fremsendes til transport- og bygningsministeren med henblik på politisk stillingtagen til projektet.
 
Den offentlige høring af projektet forløber frem til primo september måned, og der vil blive afholdt tre borgermøder om projektet i sidste halvdel af august måned.
 
Møderne afholdes i Ejbyhallen mandag d. 15. august kl. 19-21, i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter tirsdag d. 16. august kl. 19-21, samt på Provstegårdsskolen i Odense V. Tidspunktet for borgermødet i Odense er endnu ikke fastlagt.
 
Møderne vil blive annonceret i de lokale dagblade og ugeaviser.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *